No Image Available

Stikhotvorenii͡a. Sredi borʹby i razrushenʹi͡a… (1858) – Tri slova!… (Vpervye) – Opi͡atʹ vdali temno, opi͡atʹ klubi͡atsi͡a tuchi…(Vpervye) V st.: Zotov V. R. Peterburg v sorokovykh godakh.

 Back  Download
 Description:

Author: N. Khvoshchinskaia(Н. Хвощинская)

Published in Istoricheskiĭ Vestnik, № 6, s. 556-57. 1890.Исторический Вестник, № 6, с. 556-57.

Content:

  • Stikhotvorenii͡a. Sredi borʹby i razrushenʹi͡a… (1858) Стихотворения. Среди борьбы и разрушенья… (1858)
  • Tri slova!… (Vpervye) Три слова!… (Впервые)
  • Opi͡atʹ vdali temno, opi͡atʹ klubi͡atsi͡a tuchi…(Vpervye)Опять вдали темно, опять клубятся тучи…(Впервые)
  • Zotov V. R. Peterburg v sorokovykh godakh.Зотов В. Р. Петербург в сороковых годах.